RODO

INFORMACJA

I. Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej - danych rodziców/opiekunów prawnych oraz danych osobowych dziecka(ucznia) :

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP im. Strażaków Polskich możliwy jest pod numerem tel. 598612145 lub adresem email: sekretariat.zsnwl@o2.pl

II. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia RODO);

3. marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia RODO).

 IV. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III celów przetwarzania, tj.:

1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - przez okres do czasu ich wypełnienia;

2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

3. w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1. prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

2. prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

3. prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

6. prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 a - upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek

b - dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c. - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub dziecka odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Strażaków Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej.