01.10.2013 - zawiadomienie

Utworzono: 02-10-2013

Nowa Wieś Lęborska, 01.10.2013r.

ZSNWL 27.272.02.2013

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zespół Szkół im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Polna 9A , 84-351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę opału do Zespołu Szkół im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej”

W w/w postępowaniu przetargowym wybrana została oferta Nr 1:

Usługi Transportowe i Handel Opałem „ROMAT”

Joanna Gula

84-240 Reda, ul. Jara 14

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny ofert łącznie 100 pkt.

Ponadto w postępowaniu zostały złożone oferty:

Oferta nr 2. Recykling- Surowce Wtórne – Tadeusz Jesień, Sławomir Jesień

spółka cywilna , 84-351 Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 38

- otrzymała 92,71 pkt

Oferta Nr 3.Agencja Handlowo-Usługowa„HEKTOR” Zenon Wojciechowicz,

84-300 Lębork, ul. Arctowskiego 8 – otrzymała 98,75 pkt

Kryterium oceny ofert była najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena w wybranej ofercie nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze termin ustalony zgodnie z art.94 ust.1 ustawy PZP, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego mija z końcem dnia 14.11.2013r.